Cenník

Mimosúdne inkaso

Ak dĺžnik zaplatí menej ako základný dlh:

Obdržíte faktúru v závislosti od výšky vyinkasovanej sumy. Poplatok je nasledovný:

 • Z čiastky do 25 000 EUR | 15 %
 • Z čiastky vyššej až do 50 000 EUR | 12,50 %
 • Z čiastky vyššej až do 100 000 EUR | 10 %
 • Z čiastky nad 100 000 EUR | 8 %
 • Administratívny poplatok 165 EUR
 • Pohľadávky, ktorých hodnota je menšia alebo rovná 3 500 EUR, a ktoré boli čiastočne alebo úplne uhradené,
  účtujeme dodatočný poplatok vo výške 125 EUR

Ak dĺžnik nezaplatí nič

 • Platíte iba administratívny poplatok 165 EUR.

Súdne inkaso

 • Riadia sa vopred dohodnutými fixnými poplatkami v súlade s našim ceníkom.

Sporné pohľadávky

 • Sú vedené na základe predtým dojednanej hodinovej odmeny.

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.