OSTATNÉ SLUŽBY

Preverenie obchodného partnera

Preverenie dlžníka vykonáme vždy ešte pred začatím mimosúdneho inkasného  konania. Zisťujeme, či dlžník figuruje vo verejne dostupných databázach o dlžníkoch.

V prípade podnikateľských subjektov overujeme či nie sú v reštrukturalizácii, prípadne či sa voči nim nevedie konkurzné konanie alebo neprebieha exekúcia, či likvidácia predmetnej spoločnosti.

Počas tohto overenia zisťujeme, či predmetný subjekt figuruje medzi nami vedenými dlžníkmi, resp. aký bol jeho postoj v procese mimosúdneho vymáhania.

Priebeh

  • Pošlete údaje o subjekte, ktorý chcete preveriť
  • Preveríme likviditu aj majetok subjektu v interných aj externých databázach
  • Poskytneme podrobný sumár informácii o dlžnom subjekte nášmu klientovi

Výhody

  • Bez potreby splatenia 5000 euro na bankový účet
  • Garancia založenia do 14 pracovných dní
  • Dokumenty k založeniu s. r. o. vypracujeme do 3 hodín
  • Bezplatné poradenstvo počas celého procesu zakladania s. r. o.

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.