OSTATNÉ SLUŽBY

Stamping

Stamping ako spôsob riešenia pohľadávok patrí medzi mladé, ale o to inovatívnejšie spôsoby. Služba spočíva na princípe umiestňovania loga spoločnosti Legal Help int. A.s. na faktúry, dodacie listy alebo iné dokumenty klienta s upozornením, že faktúry či iné finančné plnenia budú v prípade neuhradenia vymáhané a inkasované prostredníctvom našej spoločnosti. Cieľom stampingu je predovšetkým zlepšiť platobnú disciplínu odberateľov a obchodných partnerov našich klientov.

Priebeh

  • Umiestnime logo Legal Help int, a.s. s popisom služieb na faktúry a zmluvy partnerskej spoločnosti

Výhody

  • Preventívne informovanie potencionálneho dlžníka o silnom partnerovi v prípade inkasného konania
  • Pre dlhodobých klientov spol. Legal Help int, a.s. je táto služba zdarma

Pre efektívnu spoluprácu je nevyhnutné dodať zo strany klienta dokumentáciu v požadovanej kvalite.